Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030

Op 22 november bereikten de verschillende regeringen van België een akkoord op het overlegcomité om het ontwerp van geactualiseerd NEKP (2023) in te dienen bij de Europese Commissie.

Het ontwerp van de actualisering van het NEKP is gestructureerd volgens de inhoudsopgave die wordt opgelegd door de EU Governance-verordening 2018/1999 (zie bijlage 1 van de verordening) en de richtlijnen van de Europese Commissie.

Zoals vermeld in de disclaimer aan het begin van het document, bestaat het NEKP uit:

  • gemeenschappelijke teksten die door de drie gewesten en de federale overheid zijn gevalideerd en bindend zijn voor alle gewesten en de federale Staat;

  • teksten die specifiek zijn voor de gewesten of federale Staat, onder de titels ‘Federale Staat’, ‘Vlaams Gewest’, ‘Waals Gewest’ en ‘Brussels Hoofdstedelijk Gewest’, die alleen bindend zijn voor de betrokken entiteit, en die onder hun respectieve verantwoordelijkheid vallen.

Die laatste teksten komen uit de (lucht-,) klimaat- en energieplannen of bijdragen van de verschillende entiteiten gewesten en de federale Staat aan het NEKP:

  • Op 21 april 2023 en 27 oktober 2023 heeft de federale regering akte genomen van de actualisering van het Federaal Energie- en Klimaatplan (FEKP 2023).

  • Op 12 mei 2023 heeft de Vlaamse regering het geactualiseerde ontwerp van het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 (VEKP) goedgekeurd.

  • Op 21 maart 2023 heeft de Waalse regering het Lucht-, Klimaat- en Energieplan voor 2030 goedgekeurd.

  • Op 27 april 2023 heeft de Brusselse regering het gewestelijk Lucht-, Klimaat- en Energieplan goedgekeurd.

hero_image

22 november 2023

akkoord overleg comité indiening ontwerp actualisatie 2023

31 december 2019

het definitieve plan werd ingediend bij de Europese Commissie

18 september 2019

lancering van deze website met de bekendmaking van de resultaten

Enkele highlights uit de bevraging

Bijna 90% van diegenen die de enquête invulden, meent dat voor het woon-werkverkeer het openbaar vervoer en de zachte mobiliteit (fiets, te voet,…) fiscaal interessanter moeten zijn dan de privéwagen.

Voor 90% is de verdere ontwikkeling van hernieuwbare energie een prioriteit.

60% is bereid in te zetten op groene verwarming (warmtepomp of –net, zonneboiler,…).

90% wenst een BTW-verlaging voor een energetische renovatie van de woning.

54% zou bij de keuze van een huurwoning rekening houden met het energieprestatielabel.

68% wenst meer betrokken te worden bij het uittekenen van het klimaatbeleid.

4 september 2019

regionale consultatie van het ontwerp van plan met de landen van het Pentalateraal Energieforum (Benelux, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland)

15 juli 2019

60.910 deelnemers hebben deelgenomen aan de nationale online enquête

path

4 juni 2019

start van een nationale publieksbevraging

31 december 2018

een ontwerp van plan werd voorgelegd aan de Europese Commissie

Dit Nationaal Energie- en Klimaatplan legt de krijtlijnen vast voor de transitie naar een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem