Publieksbevraging 2024

Op 5 februari 2024 heeft de overheid een publieksbevraging gelanceerd over de nieuwste versie van het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP). Vier weken lang konden burgers en belanghebbenden hun mening geven over het federale beleid en over bepaalde onderdelen van het nationale plan die worden gedeeld met de gewesten. Dit proces, vereist door Europese regelgeving, wil het publiek actief betrekken bij de ontwikkeling van het federale energie- en klimaatbeleid.

De meeste vragen hadden betrekking op het federale luik van het plan, maar er waren twee vragen in de enquête over gedeelde aspecten met de gewesten. Bevragingen over de gewestelijke onderdelen van het nationale plan werden of worden ook door de gewesten georganiseerd.

De ontvangen reacties worden gebruikt voor de actualisering van het plan, dat voor 30 juni 2024 moet worden ingediend bij de Europese Commissie.

 

Publieksbevraging 2019

In navolging van de EU-Verordening heeft ons land op 4 juni 2019 een nationale publieksbevraging gelanceerd die moet toelaten de standpunten van de burgers en stakeholders toe te voegen aan het definitieve Nationaal Energie- en Klimaatplan.

De burger kreeg meerdere mogelijkheden om te reageren:

  • via mailadressen kon hij reageren op het algemeen plan of op de verschillende deelplannen.

  • er was een online enquête die liep van 4 juni tot 15 juli 2019.

60.910 ingevulde online enquêtes, waarvan 86% volledig

De personen die deze enquête invulden:

  • waren overwegend mannen (65%)

  • hadden een leeftijd tussen 25 en 64 jaar (81%)

  • hadden een job (75%)

  • hadden een gezin (68%)

  • waren hoger opgeleid (78%)

  • waren eigenaar van een woning (74%)

Aanvullend gaven ruim 20.000 burgers en stakeholders nog algemene, bijkomende commentaren en ontvingen we ook een 400-tal mails met commentaren en standpunten. Daarin valt vooral o.m. op dat:

  • 59% pleiten voor een krachtdadiger beleid, met een duidelijke en realistische visie en planning op lange termijn;

  • 47% menen dat er meer en beter gecommuniceerd en gesensibiliseerd moet worden, niet alleen met een nadruk op energiebesparing, maar ook op consumptiegedrag.

De resultaten in dit rapport zijn gebaseerd op een open bevraging van de Belgische burger. Iedere burger ouder dan 16 kon deelnemen. Bij de bevraging werd geen representativiteit op basis van de Belgische bevolking beoogd.